صوت بسیار زیبا و ماندگاراگر شود نشان تیر چشم خون بارم با نوحه خوانی آقای ذاکری

صوت بسیار زیبا و ماندگاراگر شود نشان تیر چشم خون بارم با نوحه خوانی آقای ذاکری

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/01

اگر شود نشان تیر چشم خون بارم

دست از حسین بن علی بر نمی دارم