صوت بوسه بر این گل پرپر نتوانم بزنم با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر

صوت بوسه بر این گل پرپر نتوانم بزنم با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/25

بوسه بر این گل پرپر نتوانم بزنم

با چه رو خیمه برم این سر آویزان را