صوت زیبای چگونه گویم غم تورا من به آسمانها با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر در ۲۸ صفر ۱۳۹۸

صوت زیبای چگونه گویم غم تورا من به آسمانها با نوحه خوانی آقای ناصر زحمت بر در ۲۸ صفر ۱۳۹۸

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/27

چگونه گویم غم تورا من به آسمانها
که بوده ای تو به خانه خود غریب و تنها