صوت نوحه علم افتاده و نیست علمدار حسین یاحسین با نوحه خوانی آقای رامین خورسند

صوت نوحه علم افتاده و نیست علمدار حسین یاحسین با نوحه خوانی آقای رامین خورسند

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/11/08

علم افتاده و نیست علمدار حسین یاحسین

یک طرف دست

دل پر از خون

دیده پر اشک