صوت نوحه نیزه ای زیر گلو می ایستاد با نوحه خوانی آقای فرج ا… انعامی

صوت نوحه نیزه ای زیر گلو می ایستاد با نوحه خوانی آقای فرج ا… انعامی

نویسنده: dvdlar2005 - 2019/10/04

ناله ها از چهار سو می ایستاد

عاشقی از جست و جو می ایستاد

نیزه ای زیر گلو می ایستاد